NAŠE SLUŽBY

Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie poskytuje svoje sociálne služby      v zmysle Zák. č. 448/2008 a nasl., a to:

 

1. V Zariadení pre seniorov (ZpS)

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.

Žiadateľ o službu do ZpS adresuje žiadosť na svoju obec, ktorá následne požiada o jeho umiestnenie v našom sociálnom zariadení.

 

2. V Domove sociálnych služieb (DSS)

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.

Žiadosti o službu do DSS sa adresujú na Žilinský samosprávny kraj:

Úrad ŽSK

Odbor sociálnych vecí

Komenského 48

011 09 Žilina

 

3. V Špecializovanom zariadení (ŠZ)

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie.

Žiadosti o službu do ŠZ sa adresujú na Žilinský samosprávny kraj:

Úrad ŽSK

Odbor sociálnych vecí

Komenského 48

011 09 Žilina

 

4. V Dennom stacionári (DS)

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Žiadateľ o službu do DS adresuje žiadosť na svoju obec, ktorá následne požiada o jeho umiestnenie v našom sociálnom zariadení.

Dom Charitas disponuje vlastnou kuchyňou, prostredníctvom ktorej poskytuje stravovanie aj pre dôchodcov, zdravotne postihnutým občanom obce a iným.

Celková kapacita zariadenia je pre 32 prijímateľov sociálnej služby (19 pre ZpS, 10 pre DSS a 3 pre ŠZ), ktorí sú ubytovaní v jedno a dvojlôžkových izbách s vlastnými kúpeľňami. V dennom stacionári máme schválenú kapacitu pre  5 prijímateľov sociálnej služby. Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v spolupráci s obvodným lekárom a s inými odborníkmi. Duchovnou starostlivosť o klientov a zamestnancov Domu Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej je poverený ThLic. Štefan Torbík, PhD.

Autor: Webmasteer e-mail; 043 / 5896 226:  | 22. 7. 2009 | 14.46 | Prečítané: 4298

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW